വേറിട്ടരുചിയിൽ ഒരു ഷാർജ ഷേക്ക് || Special Sharjah Shake || Banana Milk Shake

Sharjah Shake / Banana Milk Shake, a very common milk shake recipe available in Kerala Bakeries / Juice shops or ice-cream parlors. The recipe is quite simple and takes less than 10 minutes for preparation. This can be comfortably served for two people. The recipe is by no means related to Sharjah, UAE.

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ:

പാൽ കട്ടിയാക്കിയത്
പഞ്ചസാര
ഹാർലിക്‌സ്
പാളയംതോടൻ പഴം / പൂവൻ പഴം
കപ്പലണ്ടി
കശുവണ്ടി
ബദാം
ഈന്തപഴം
കപ്പലണ്ടി മിട്ടായ്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here