ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സ്പേഷ്യൽ ആകാൻ വളരെ ഈസിയായി ഷാർജ ഷെയ്ക്ക് സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം.

Here we comes with a yummy Sharja shake recipe. A simple and tasty drink for Ifthar with the same taste bakery shake.

Ingredients

Frozen milk 500ml
Banana 1 number
Boost 1 table spoon
Sugar 2 table spoon
Vannilla ice cream 2 scoops
Cashews
Almonds
Cherry
Chocolate syrup