សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា!ថ្ងៃនេះឆានែល Samphos Cooking Food និងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំគូឆាយ – Steamed Garlic Chives Cake Recipe។ ការបង្ហាញប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំនិងពន្យល់ពីរបៀបធ្វើនាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនទស្សនាហើយនិងឆាប់ចេះធ្វើវា។
       ——————————————————–
Hi everyone! Today the Samphos Cooking Food will show you how to cook and its ingredients. I strongly believe after you watch this, you will be able to cook.
Hope you enjoy with my video and subscribe my channel ( )